ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีชาวบ้านในหมู่บ้านวังทอง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงได้ยื่นคำขอขยายเขตการไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัวได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยติดตั้งหม้อแปลงและเสาไฟเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้ราษฎรแล้ว เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนี้เกิดผลสำเร็จขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสาธารณะเป็นสำคัญ ในวันดังกล่าวชาวบ้านได้แสดงความขอบคุณที่ช่วยเยียวยาความทุกข์ร้อนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
        ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ในการนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บรรยายถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่วนราชการในจังหวัดได้รับทราบ ทั้งนี้ นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งต่อไปจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขเยียวยาทุกข์ร้อนของประชาชนด้วย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวขอบคุณประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ โดยจังหวัดน่านพร้อมจะให้ความร่วมมือกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน