ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหากรณี “ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกลิ่น และการปล่อยน้ำเสีย จากการประกอบการของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกลิ่นและการปล่อยน้ำเสีย จากการประกอบการของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง และหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง และหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี