ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบ้านหนองล้างช้าง ตำบลโคกไทย และสระน้ำบ้านหนองปลิง ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย นายแสวง ตอบกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย นางนาที สังคะรักษ์ กำนันตำบลตูม และคณะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอปัญหาความตื้นเขินของแหล่งน้ำและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร จากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะเดินทางไปยังเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการปรับปรุงเขื่อนเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บปริมาณน้ำในแต่ละปี และป้องกันปัญหาการเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและการระบายน้ำในฤดูแล้งสำหรับเกษตรกร โดยมีนายประเทือง นาดี นายช่างชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง และนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในพื้นที่
          ต่อมาในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “เครือข่ายการดูแลปัญหาแหล่งน้ำและภัยแล้งอำเภอปักธงชัย” พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและภัยแล้ง โดยอาศัยความร่วมมือและจิตอาสาของประชาชนในท้องถิ่น จากนั้นนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 ได้บรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย รวมทั้งเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อปัญหาต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียนภายในงานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก