สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้เช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กับ การเคหะแห่งชาติ และสถาบันการเงิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน