สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมเรื่อง 'การปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ' กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน