ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยมีการทบทวนเป้าหมาย / ตัวชี้วัดของปี 2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำแนวนโยบายของผู้ตรวจการแผ่นดินไปวางแผนในการปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดรับกับแนวทางมาตรการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (PART) โดยเชิญนายยงยุทธ โกเมศ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ สำนักงบประมาณ และดร. สุรชาติ กิ่มมณี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มาบรรยายการจัดทำโครงการ การติดตามประเมินผลด้วยระบบ Balance Scorecard และ PDCA พร้อมจัดทำ workshop การเขียนโครงการประกอบคำชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา