ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) เกี่ยวกับกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการเคหะแห่งชาติบังคับซื้อห้องชุดคืนจาก ผู้ร้องเรียน (โครงการบ้านเอื้ออาทร) โดยอ้างเหตุผิดสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับการเคหะ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3