ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมขยายผลในโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิสถิรคุณ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง