ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายอารีย์ สืบวงค์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของครุสภา และคณะ กรณีขอให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) และกลุ่มเสียผลประโยชน์ที่มีการร้องเรียนการทำงานของนายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้า (สกสค.) อย่างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน