ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และประชาชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนประจำจังหวัดเชียงรายกว่า 49 ศูนย์ ได้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสามารถแนะนำประชาชนที่มาใช้บริการการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่าน “โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน” ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีนายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย