ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติที่ประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่มีมติไม่เอาผิดพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ให้ปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุ ด้วยเห็นว่ามหาเถรสมาคมอาจมีเจตนาช่วยเหลือพระธัมมชโยให้พ้นผิดจากคดีวินัยและคดีทางกฎหมายบ้านเมือง นอกจากนี้ ยังได้ร้องเรียนพระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการเงินของวัดนาป่าพง และมีคำสั่งให้ระงับกิจกรรมการค้าและกิจกรรมอื่นๆ ด้วยเห็นว่าพระคึกฤทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของท่านพุทธทาสภิกขุ ขัดต่อกฎหมายและพระธรรมวินัย และมีพฤติกรรมบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง