ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอปากช่อง พ.ต.อ.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายจิระศักดิ์ สุจริตตานันท์ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง นายจริยะ สัตยารักษ์ รักษาการแทนธนารักษพื้นที่ นครราชสีมา พลตรี ธเนศ งามเย็น มณฑลทหารบก ที่ 21 นายสิทธิชัย อภิธนารักษ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย และผู้ร้องเรียน ประชุมหารือเเละหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหา กรณี “กรณีสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่บริเวณตําบลหนอง สาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สร้างศูนย์ฝึกยุทธิวิธีตํารวจกลาง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม และกรณีผู้รับเหมา ก่อสร้างเข้าไปดําเนินการขุดดินและทรายใน พื้นที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลางในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 521 โดยนํา ดินและทรายไปขาย จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนและคณะได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย” ณ ที่ว่าการอําเภอปากช่อง และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมลงพื้นที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวเพื่อเผยแพร่ขยายผลสู่สาธารณชนต่อไป