ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร) นายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแถลงข่าวเรื่อง "ผลสรุป และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดใหม่" ณ ห้อง 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการศึกษา คุณภาพมาตรฐานของการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ จึงจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาชาติ โดยจัดตั้งคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ พร้อมเสนอร่างกฎหมาย 13 ฉบับเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการวางกรอบการปฏิรูปการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติและต่อเนื่องยาวนานในอนาคต