ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” ในหัวข้อ “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน” และ “บนเส้นทางการปฏิรูป : บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินควรเป็นอย่างไร?” โดยมีศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งชมนิทรรศการของ 8 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
        ทั้งนี้ ในวันที่ 26 มีนาคมนั้น มีการปาฐกถาเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย