ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ร่วมกับลงนามกับนายดานัง กิรินดราวาร์ดานา (Mr. Danang Girindrawardana) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่สะดวกต่าง ๆ ตลอดจนหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสิทธิของประชาชนทั้งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียที่ไปพำนักอยู่แต่ละประเทศ