ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี และอธิการบดี กรณีการเสนอผ่านพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน