ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจจริง เรื่องร้องเรียนกรณีการบุกรุกที่สารธารณประโยชน์ และติดตามเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางกายภาพ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558