ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แก่คณะยุวชนประชาธิปไตย(โดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558