ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “4 ปี คปก. กับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นอกจากนี้ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ