ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษา นางผ่อน พุ่มไสว ที่เดินทางมาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องได้บริจาคที่ดินในท้องที่ตำบลธงไชย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในราชการกรมชลประทาน ต่อมากรมชลประทานได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้ว แต่ยังมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ร้องเรียนได้เข้าไปอาศัยอยู่ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้ต้องเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์เพื่ออยู่อาศัย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนจึงประสงค์จะขอคืนที่ดินเฉพาะส่วนที่ทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมชลประทานได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้ที่ดินบริเวณที่ผู้ร้องเรียนขอคืน ขณะนี้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์ในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางที่ดิน