ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กรณีแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรื่อง กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน