ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองไทย "การปฏิรูปองค์กรอิสระ" ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช