ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดน่าน โดยมี พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 144 คน ที่บาดเจ็บ และพิการจากการป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน