ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมกับคณะทำงานตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน