ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน