ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “สงครามข้อมูลข่าวสาร (Cyber War)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมี พลโท ดร.พิทักษ์ เกียรติพันธ์ อดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน