ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟัง โครงการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมี นายอภินันท์ นิลฉาย จากห้างหุ้นส่วน PAP Enterprise จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน