ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก นายอำเภอทับคล้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกใบ อนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่มีการปล่อยโลหะหนักและสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และบริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน