ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยาย ในหัวข้อ " บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ในการสัมมนาสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เครือข่ายผู้นำชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัคร ภายใต้โครงการ “Ombudsman เพื่อชุมชน” ณ ห้องประชุมไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ เพื่อเดินหน้าเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงามแก่ชุมชน มุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐแก่ประชาชนในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในจังหวัดแพร่ ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 350 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน