สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ประตูสู่ภาคเหนือ จัดสัมมนาสำหรับเครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อชุมชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก มุ่งเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน หนุนภาคประชาชนพิษณุโลกมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องและดีงามแก่ชุมชน
      พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งเดินหน้าเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ควบคู่กับการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงพัฒนาขยายช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชนในภูมิภาค ภายใต้โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อชุมชน” ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ เราได้จัดสัมมนาสำหรับเครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 86 ศูนย์ คือในจังหวัดพิษณุโลก 47 ศูนย์ และจังหวัดพิจิตร 39 ศูนย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน อบรมเกี่ยวกับ การใช้ช่องทางยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ “โปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน” ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเปิดให้บริการ
      พลเอก วิทวัส กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อด้วยการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตโดยวิทยากรจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ เราหวังให้ผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสามารถแนะนำประชาชนที่มาใช้บริการการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งผู้ดูแลศูนย์ฯ สามารถติดตั้งโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้ด้วยตนเอง เพื่อที่โปรแกรมดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง
      'จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคเหนือ และชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมให้ความร่วมมือ ผู้นำภาคประชาชนจึงเป็นกำลังสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับประชาชนได้รู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น รวมทั้งได้ประโยชน์จากการตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและพรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย (E-Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชน' พลเอก วิทวัสกล่าว