สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอเมืองสตูล ผอ. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล เทศบาลเมืองสตูล กรณี การละเลยการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า ซึ่งจังหวัดสตูลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สภาพที่ดินแปลงดังกล่าวมีน้ำท่วมถึงมีลักษณะเป็นคลองบำบัง ประกอบกับในวันทำการรังวัด เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงได้ไปร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดิน และได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินทั้งแปลง จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพึงออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล