สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระดับโลกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน