สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มูลนิธิรัฐบุรุษ และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์