สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอในร่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน