สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าพบนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทำฝนหลวง ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทยต่อไป