สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ำบาลดาล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในด้านต่างๆ ตลอดจนภารกิจการเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลในช่วงวิกฤติการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อประกอบข้อมูลในการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการภับแล้งของประเทศไทยต่อไป