สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อสื่อมวลชน กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอให้พิจารณาใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ในการตั้งคณะกรรมการร่วมสองฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต เพื่อศึกษาหาข้อยุติประเด็นทางพระธรรมวินัยของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ถอนฟ้องคดีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา