สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพลเอก สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) และคณะ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ว่าเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่