สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับ Mr. Thongsy Ounlasy ตำแหน่ง รองประธาน ประจำองค์การตรวจสอบแห่งรัฐและการต่อต้านการทุจริตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (State Inspection and Anti-Corruption Authority of Lao PDR) พร้อมคณะ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน