สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ ๔๑๔๕/๒๕๑๕ (บ้านดอนปิน) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ แต่ต่อมาประชาชนในพื้นที่ได้นำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสรุปว่า “ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาทให้เป็นตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยหากไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนสภาพ ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้ถูกฟ้องที่ ๑ (นายอำเภอเมืองเชียงใหม่) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งไม่อนุมัติ” ในการนี้ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะ และเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย