สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมชี้แจงและพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการออกคำสั่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ ต.115/2556 เรื่องการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานประจำปี 2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน