สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกลมธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ในโครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม