สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระยะที่ 1 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค ในการนี้ ศาสตราจารย์ศรีราชา ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น