สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 ประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการขอใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับนายสมปอง มณีอินทร์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน