สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการปกครอง เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยละเลยไม่ตรวจสอบปล่อยให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และกรณี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (VISA) ไม่ดำเนินการจับกุมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ในประเทศและลักลอบประกอบอาชีพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน