สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตามโครงการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง