สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ” ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24- 26 สิงหาคม 2558 โดยเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องโซนภาคเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาความเป็นอยู่และทราบถึงความแตกต่างของวิถีชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย จะทำให้สามารถประยุกต์วิธีการ หลักการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เข้าถึงประชาชนชาวภาคเหนือได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ ส่งผลให้การทำหน้าที่ในการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกด้านนี้ของผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ คือ ซื่อตรง มีวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม พอเพียง และรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้การยอมรับและกระจายสู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความตอบรับจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดเข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินยังใช้ผลการสัมมนาไปต่อยอดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติในมิติของวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคต่อไป