สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายชัยพร ไพฑูรย์ วิศวกรระดับ 11 และว่าที่ พันตรี ดร. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ต่อมา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการจัดการทรัพย์สินของราษฎร 4 หมู่บ้าน การออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรในพื้นที่รองรับการอพยพ และการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ