สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม 6 คน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute (IOI) Board of Directors Meeting) ณ กรุงวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย เมื่อวันที่ 18-25 กันยายน 2558 ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ยังได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Asian Regional Meeting) ร่วมกับ Mr. Lee Sungbo ประธานหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission :ACRC แห่งสาธารณรัฐเกาหลี