สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการนำร่องโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการนำร่องโรงเรียนคุณธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย